તલાટી,જુનિયર ક્લાર્ક માટે ઉપયોગી પંચાયતી રાજ ની PDF ડાઉનલોડ કરો અહીંથી

Panchayati Raj PDF 2023

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા પંચાયત તલાટી અને ગુજરાત પંચાયત વિભાગોના કારકુનની ભરતી માટે લેવામાં આવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં મોટાભાગના પ્રશ્નો પંચાયતી રાજ PDFમાંથી ગુજરાતીમાં છે. પંચાયતી રાજ એટલે શું ? ગુજરાતીમાં પંચાયતી રાજ PDF 2023 પોસ્ટ નું નામ ગુજરાતીમાં પંચાયતી રાજ PDF 2023 ઉપયોગ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે વર્ષ 2022/23 ભાષા ગુજરાતી ગુજરાતીમાં પંચાયતી … Read more