દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના 2023

ગુજરાત રાજ્યના હાથશાળ અને હસ્‍તકલાના કુટિર ઉદ્યોગના કારીગરોને ધંધાના વિકાસ માટે કાચો માલ ખરીદવા નાણાકીય મૂડીની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. આ નાણાંકીય જરૂરીયાત માટે કારીગરોએ નાણાકીય સંસ્‍થાઓ /ખાનગી ધિરાણકર્તા ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. જેનો વ્‍યાજદર ઉંચો હોવાથી વર્તમાન સમયમાં કુટિર ઉદ્યોગના કારીગરોને બજારમાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ બન્‍યું છે.

ગુજરાત સરકારશ્રીના કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ હસ્‍તકના ઈન્‍ડેક્ષ્ટ-સીમાં શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્‍તારમાં આર્ટીઝન તરીકે કાર્યરત છે. જેમા& નોંધાયેલા કારીગરોને કાર્યકારી મૂડી માટે સરળતાથી ઓછા વ્‍યાજે જરૂરીયાત મુજબના નાણા મળે તે માટે આ યોજના અમલમાં લાવવામાં આવેલ છે. અગાઉના આર્ટીકલમાં આપણે પોલ્ટ્રી ફાર્મ લોન યોજના, નવા ધંધા માટે (મુદ્દતી) ટર્મ લોન યોજના, સ્ટેન્ડ-અપ ઇન્ડિયા યોજનાની વિગતવાર માહિતી મેળવી. આજના આ આર્ટીકલમાં આપણે Dattopant Thengadi Artisan Interest Subsidy Scheme વિષે માહિતી મેળવીશું.

Highlight Point

યોજનાનું નામદત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના
વિભાગનું નામઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ
કચેરી નું નામજિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર
લાભાર્થીની પાત્રતાકારીગર
અરજી પ્રક્રિયાઓફલાઈન

સહાય કોને મળવાપાત્ર છે?

દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના ગુજરાત રાજ્યના કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ હસ્તકના ઈન્ડેક્ષ-સી હેઠળ શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્‍તારમાં આર્ટીઝન તરીકે નોંધાયેલા કારીગરોને સહાય મળવાપાત્ર છે.

લોન કેટલી મળવાપાત્ર છે?

આ યોજનામાં લાભાર્થીને વાર્ષિક રૂ. 1,00,000/- મહત્તમ મર્યાદામાં લોન મળશે. આ લોન મશીનરી અથવા વર્કિગ કેપીટલ (કાચો માલ ખરીદવા માટે) અથવા બન્ને માટે ધિરાણ મળી શકશે.

વ્યાજ સહાય કેટલી મળવાપાત્ર છે?

આ યોજના હેઠળ 7% દરે વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર થશે,. જે સહાય દર 6 મહિને બેંક તરફથી ક્લેઈમ મળ્યેથી લાભાર્થીના ખાતામાં જમા કરાવવાની રહેશે. આ સહાય મહત્તમ ત્રણ વર્ષ સુધી જ મળવાપાત્ર રહેશે. વધુમાં વધુ ત્રણ વર્ષ સુધી નિયમીત બેંક નક્કી કરે તે મુજબ હપ્તા ભરનાર લાભાર્થીને બેંકની ભલામણથી ફરીથી આ યોજના હેઠળ લાભ આપી શકાશે. પરંતુ મહત્તમ ત્રણ વાર આ જ શરતો હેઠળ આ યોજનાનો લાભ મળી શકશે.

દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોકયુમેંટ

Dattopant Thengadi Artisan Interest Subsidy Scheme માટે કેટલાક ડોક્યુમેન્‍ટ માંગવામાં આવે છે. જે નીચે મુજબ છે.

 • નિયત અરજીપત્રક (બે નકલમાં)
 • પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફસ (ફોટા ફોર્મની બંને નકલો ઉપર ચોંટાડવા)
 • બેન્ક સર્ટીફિકેટ મેળવવાનું રહેશે.
 • વ્યાજ સહાય ફોર્મ
 • ચૂંટણી ઓળખપત્ર/આધારકાર્ડ,
 • આર્ટીઝન કાર્ડ,
 • જન્‍મ નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર અથવા શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર,
 • જો સાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તો તેના ટીન/વેટ નંબરવાળા ભાવપત્રકો,
 • સૂચિત ધંધાના સ્‍થળનો આધાર (ભાડાચિઠ્ઠી/ભાડા કરાર,
 • મકાનવેરાની પહોંચ વગેરે
 • વીજળી વપરાશ કરવાની હોય તો તેનો પુરાવો/ સંમતિ પત્રક.

ફોર્મ અને લિંક

જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રજિલ્લા ઉદ્યોગની યાદીની લિંક
ફોર્મઅહી ક્લિક કરો
ઠરાવઅહી ક્લિક કરો
સબસીડી ફોર્મઅહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top