રોજગાર ભરતી મેળો 16-12-2022 રોજગાર કચેરી અમદાવાદ

રોજગાર કચેરી અને MCC અમદાવાદ એ રોજગાર ભારતી મેલો 16-12-2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

રોજગાર ભરતી મેળો માહિતી

પોસ્ટ વિવિધ
શૈક્ષણિક લાયકાત:9મું પાસ, 10મું પાસ, 12મું પાસ, ગ્રેજ્યુએટ, આઈટીઆઈ, ડિપ્લોમા.
પસંદગી પ્રક્રિયા:ઇન્ટરવ્યુના આધારે
ભરતી મેળાની તારીખ 16-12-2022 સવારે 10:00 કલાકે

પોસ્ટ

વિવિધ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

9મું પાસ, 10મું પાસ, 12મું પાસ, ગ્રેજ્યુએટ, આઈટીઆઈ, ડિપ્લોમા.
શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

અરજી પ્રક્રિયા

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

રોજગાર ભરતી મેળાની તારીખ:

16-12-2022 સવારે 10:00 કલાકે

અગત્યની લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લીક કરો

ખાસ નોધ :કૃપા કરીને અધિકૃત વેબસાઇટ અને જાહેરાત / સૂચના સાથે ઉપરોક્ત વિગતો હંમેશા તપાસો અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top