ગુજરાત એસ.ટી. બસ માટે હવે રાહ નહિ જોવી પડે, તમામ બસ નો રૂટ અને હેલ્પલાઇન નંબર જુઓ આંગળી ના ટેરવે જુઓ મોબાઈલમાં

ગુજરાત ઓલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર, ટ્રેક બસ, ટિકિટ બુકિંગ અને બસના સમયપત્રક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એપ છે. એપ્લિકેશન પ્રકારો સાથે બસ નંબરો બતાવે છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ અને GSRTC બસ PNR સ્થિતિ પ્રદાન કરતી એક પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ બસ પૂરી પાડતી પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે.

GSRTC BUS ટિકિટ બુકિંગ

પોસ્ટનું નામ GSRTC BUS Online Services
આર્ટિકલનો પ્રકાર સમાચાર
સંસ્થા GSRTC ગુજરાત
વેબસાઈટ gsrtc.in

GSRTC બસ માં કરો ઓનલાઈન ટીકીટ બુક

ગુજરાત ઓલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર, ટ્રેક બસ, ટિકિટ બુકિંગ અને બસના સમયપત્રક માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એપ છે. એપ્લિકેશન પ્રકારો સાથે બસ નંબરો બતાવે છે. ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ ગુજરાત અને પડોશી રાજ્યો બંનેમાં બસ સેવાઓ અને GSRTC બસ PNR સ્થિતિ પ્રદાન કરતી એક પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમ (GSRTC) એ બસ પૂરી પાડતી પેસેન્જર પરિવહન સંસ્થા છે.

GSRTC બસ ટ્રેકિંગ થી મળતી સુવિધાઓ

 • GSRTC ટ્રેક બસ સ્થાન
 • GSRTC બસ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ
 • GSRTC મારી બસને ટ્રૅક કરો
 • GSRTC ટ્રેક બસ નંબર
 • GSRTC ટ્રૅક PNR બસ સ્ટેટસ
 • GSRTC બસ લાઈવ ટ્રેકિંગ
 • GSRTC મારી બસ ક્યાં છે

ગુજરાતના તમામ બસો ના હેલ્પ લાઇન નંબરો એક સાથે

 • આહવા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220030
 • અડાજણ ગામ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 2765221
 • અમદાવાદ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463360
 • અમદાવાદ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463386
 • અમદાવાદ – 3 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25433396
 • અમદાવાદ – 4 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 079 25463409
 • અંબાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02749 262141
 • અમરેલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02792 222158
 • આણંદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02692 253293
 • અંજાર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02836 242692
 • અંકલેશ્વર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02646 247030
 • કડી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02764 242716
 • કલોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02764 223113
 • કપડવંજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02691 252816
 • કરજણ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02668 232064
 • કેશોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02871 236016
 • કોડીનાર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02795 221398
 • ખંભાળિયા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02833 234772
 • ખંભાત બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02698 220242
 • ખેડા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02694 222034
 • ખેડબ્રમ્હા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02775 220044
 • ખેરાલુ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02761 231027
 • ગઢડા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02847 253556
 • ગાંધીનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02711 3222842
 • ગારિયાધાર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02843 250055
 • ગોધરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02672 241923
 • ગોંડલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02825 220096
 • ચોટીલા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02751 280313
 • ચલસ્મા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02734 222060
 • ચંડોલા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 251420
 • ચંડોલા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 5463360
 • છોટા ઉદેપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02669 232054
 • જંબુસર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02644 220138
 • જામજોધપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02898 220098
 • જામનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0288 2550270
 • જસદણ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02821 220220
 • જેતપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02823 220116
 • જૂનાગઢ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0285 2630303
 • જૂનાગઢ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0285 2631226
 • ઝઘડિયા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220031
 • ઝાલોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02679 22415
 • ડભોઇ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02663 256343
 • ડેકોર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02699 244277
 • ડીસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02743 221600
 • તળાજા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02842 222054
 • તલોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02776 220687
 • તારાપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02698 255627
 • થરાદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02737 220314
 • દાહોદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02673 220043
 • દહેગામ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02716 3632601
 • દિયોદર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02735 244453
 • દ્વારકા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02892 234204
 • ધંધુકા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02713 3323045
 • ધાંગધ્રા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02754 262954
 • ધરમપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02633 242023
 • ધારી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02748 225040
 • ધસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02847 223044
 • ધોળકા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02714 3422576
 • ધોરાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02824 221845
 • નડિયાદ-1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0268 2566411
 • નડિયાદ-2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0268 2568965
 • નખત્રાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02835 222129
 • નલિયા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02831 222119
 • નારગોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 267223
 • નવસારી-1 બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02637 258976
 • નવસારી-2બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02637 254976
 • પાદરા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02662 222313
 • પાલનપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02742 252339
 • પાલીતાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02848 252168
 • પાટણ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02766 222222
 • પેટલાદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02697 224371
 • પોરબંદર બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0286 2240959
 • પ્રતિજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02770 230519
 • બગસરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02796 222061
 • બાલાસિનોર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02690 266026
 • બાંટવા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02874 241444
 • બારડોલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02622 220188
 • બારેજા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02718 3823221
 • બારીયા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220271
 • બરવાડા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 237450
 • બાવળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02714 3432827
 • બાયડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02779 222041
 • બેચરાજી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02734 286337
 • બીલીમોરા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02634 284414
 • બોડેલી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 220800
 • બોરસદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02696 220028
 • બોટાદ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02849 251420
 • ભચાઉ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02837 224049
 • ભરૂચ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02642 260609
 • ભાવનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0278 2424147
 • ભિલોડા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 232022
 • ભુજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02832 220002
 • મહુધા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 2572526
 • મહુવા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02844 222217
 • મકરપુરા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 2647204
 • માંડવી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02623 232544
 • માંગરોડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02878 222093
 • માણસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02763 270016
 • માતર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02694 285536
 • મહેસાણા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02762 251151
 • મોડાસા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02774 246239
 • મોરબી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02822 230701
 • મુન્દ્રા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02838 222125
 • રાધનપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02746 275388
 • રાજકોટ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0281 2235025
 • રાજકોટ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0281 2235026
 • રાજપીપળા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02640 220037
 • રાજુલા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02794 222070
 • રાપર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02830 220002
 • લીંબડી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02753 260083
 • લુણાવડ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02674 250001
 • વડનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02732 222054
 • વડોદરા સિટી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0265 2793887
 • વડોદરા ગ્રામ્ય બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0265 2794700
 • વલ્લભીપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02842 244465
 • વાપી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0260 2465731
 • વાસદ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02693 274205
 • વેરાવળ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02876 221666
 • વિજાપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02763 220014
 • વિરમગામ બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02715 3533233
 • વિસનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02765 231330
 • વાકાનેર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02828 220558
 • શિહોર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02846 222174
 • સંતરામપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02675 220029
 • સાવરકુંડલા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02845 222626
 • સાવલી બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02667 222827
 • સિદ્ધપુર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02667 220314
 • સુરત સિટી બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 0261 2426972
 • સુરત ગામ – 1 બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0261 2443288
 • સુરત ગામ – 2 બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 0261 2422006
 • સુરેન્દ્રનગર 02752 221152
 • હાલોલ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02672 220422
 • હારીજ બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02733 222065
 • હિંમતનગર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02772 241233
 • ઇડર બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02778 250091
 • ઉના બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02875 221600
 • ઉપલેટા બસ ડેપો હેલ્પલાઈન નંબર 02826 221449
 • ઉઝા બસ ડેપો હેલ્પલાઇન નંબર 02767 253565

ઉપયોગી લીંક

GSRTC એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો
હોમપેજ અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top