ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2022

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ (ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2022) એ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF) પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામગુજરાત વિદ્યાપીઠ
પોસ્ટજુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF)
પસંદગી પ્રક્રિયા ઈન્ટરવ્યુ
સત્તાવાર સાઇટ https://gujaratvidyapith.org/jobs.htm

પોસ્ટ નું નામ

જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF)

શૈક્ષણિક લાયકાત

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF) ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ લાયકાતના માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF) પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

અરજી કરવાની રીત

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ સમય

10-12-2022

અરજી કેવી રીતે કરવી

  • સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો એટલે કે https://gujaratvidyapith.org/jobs.htm
  • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
  • ગુજરાત વિદ્યાપીઠ જુનિયર રિસર્ચ ફેલો (JRF) માટે શોધો અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટેની સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
  • અરજી ફોર્મ ભરો
  • ઉમેદવારોએ જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે નિયત તારીખ અને સમયે હાજર રહેવાનું રહેશે..
  • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

અગત્યની લીંક

સતાવાર સાઈટ અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment