ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા મેળવો

ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા મેળવો : ધોરણ 10 અને 12 ની માર્કશીટ અથવા કોઈપ્રમાણપત્ર ખોવાઇ ગયેલ હોય તો હવેથી ઓનલાઇન મેળવી શકાશે. વર્ષ 1952 થી અત્યાર સુધીના બધા જ પ્રમાણપત્ર ઓનલાઇન મુકી દેવામાં આવ્યા છે. ધોરણ 10/12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર, માઇગ્રેશન અને સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર.

ધો 10 અને 12 ની ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ હવેથી ઘરે બેઠા મેળવો

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર ધોરણ -10 અને ધોરણ -12 ની જાહેર પરીક્ષાઓ લે છે. જેમાં ધોરણ 10 થી વર્ષ 1952 થી વર્ષ 2019 અને ધોરણ 12 થી વર્ષ 1976 થી વર્ષ 2019 સુધીના પરિણામના રેકોર્ડ જાળવવામાં આવ્યા છે. બોર્ડની કચેરીમાં સ્ટુડન્ટ સર્વિસ સેન્ટરના આ રેકોર્ડના આધારે વિદ્યાર્થીને વર્ગ -10 / 12 નું ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ પ્રમાણપત્ર, પાસ -1 / 9 પાસ વિદ્યાર્થીને સ્થળાંતર કરાયું હતું, જેના માટે વિદ્યાર્થી પાસે હતો શાળાના આચાર્યના સહયોગથી બોર્ડ કચેરીએ આવવું. વર્ષ દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્રો મેળવવા માટે ગાંધીનગર આવતા હતા જેમાં તેમનો સમય અને નાણાં ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા અત્યાર સુધી ખર્ચવામાં આવતા હતા.

આ પણ વાંચો : પીએમ કિસાનના 2000 રૂપિયાનું સ્ટેટસ ચેક કરો

ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે, વિદ્યાર્થીઓએ વિદ્યાર્થી → ઑનલાઇન વિદ્યાર્થી સેવાઓ પર જઈને gsebeservice.org વેબસાઇટ પર અરજી કરવાની રહેશે, જેમાં ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ/પ્રમાણપત્રની ફી રૂ. 50/- છે. સ્થળાંતર ફી રૂ. 100/- અને સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર માટેની ફી રૂ. 200/- હશે. દરેક સ્પીડ-પોસ્ટનો ચાર્જ રૂ. 50/- હશે, જેથી વિદ્યાર્થી ઘરે બેઠા પ્રમાણપત્ર મેળવી શકે.

વેબ પોર્ટલ પર તમે નીચેના દસ્તાવેજો માટે ઓંનલાઇન અરજી કરી શકો છો.

માઈગ્રેશન સર્ટિફિકેટ ( ધોરણ ૧૦ / ૧૨ પાસ )–ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર (ધોરણ ૧૦/ ધોરણ ૧૨)– સમક્ષતા પ્રમાણપત્રવિવિધ દસ્તાવેજો અરજી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ.

 1. માઈગ્રેશન સર્ટિફિકેટ( ધોરણ ૧૦ / ૧૨ પાસ)
 2. માઈગ્રેશન પ્રમાણપત્ર ફી રૂ. 100. રહેશે.
 3. માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
 4. L.C ની ઝેરોક્ષ
 5. ID Proof ઝેરોક્ષ( લાયસન્સ , આઘારકાર્ડ, ચુંટણીકાર્ડ, પાસપોર્ટ)
આ પણ વાંચો : વિધવા સહાય યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨

ખાસ નોંધ:-

ધો. ૧૨ માં ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે આપનાર વિદ્યાર્થીએ પ્રમાણપત્ર પાસિયાત અપલોડ કરવું. B) ધોરણ ૧૦ નાસ, ધોરણ ૧૧ પાસ પાસને ધોરણ ૧૨ નાપાસને મગ્રાઇશન સર્વફિકેટ જે તે જીલ્લાની ડીઇઓ (જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની રચના)માંથી બહાર નીકળે છે.

પરિપત્ર જોવા માટે

તારીખ: ૧૮/૦૭/૨૦૧૮અહી ક્લિક કરો
તારીખ: ૦૮/૦૫/૨૦૧૯અહી ક્લિક કરો

માર્કશીટ ની નકલ/પ્રમાણપત્ર નો શૂલ્ક.

રૂ. 50 / પ્રતિ માર્કશીટ
રૂ. 50 / પ્રતિ પ્રમાણપત્ર

 • ડૂપ્લિકેટ માર્કશીટ / પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી આઘાર
 • માર્કશીટની ઝેરોક્ષ / પાસીંગની ઝેરોક્ષ / શાળાનો સરનો સરનો લેટર હેડ/હોલ ટિકિટ (જેમાં સીટ નંબર કુલ ચુલકનું વર્ષ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે કોઈ પણ એક શેરી આયાત અપલોડ કરવું)
 • આઈડી પ્રૂફની ઝેરોક્ષ
 • ધોરણ-૧૦/૧૨ ડૂપ્લીકેટ /સર્ટીફીકેટ માત્ર પાસ વિદ્યાર્થીઓને જ નીતિપાત્ર છે.
આ પણ વાંચો : અંગ્રેજી શીખવા માટે એપ

૩. સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર

 • સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર ફી રૂ. 200 રહેશે.
 • સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર શિક્ષણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક મશબ/૧૨૧૧/૫૯૦/છ, તારીખ. ૨/૬/૨૦૧૧ મુજબ આપવામાં આવે છે.

ધોરણ ૧૦ પછી ડિપ્લોમા કરેલ હોય ત્યારે ધોરણ ૧૨ સમકક્ષતા પ્રમાણપત્ર માટે જરૂરી આઘાર –પુરાવા.

 • ધોરણ ૧૦ ની માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
 • ધોરણ ૧૦ L.C ની ઝેરોક્ષ
 • ડિપ્લોમા છેલ્લા બે સેમેસ્ટરની માર્કશીટ ઝેરોક્ષ
 • ડિપ્લોમા પ્રોવીઝનલ સર્ટી / કોન્વોકેશન સર્ટી
 • ID Proof ની ઝેરોક્ષ
આ પણ વાંચો : વીજળી બીલ ચેક કરવા માટેનું એપ

નોંધ:

 • ધોરણ ૧૦ પછી પોલીટેકનિકમાં ૩ વર્ષનો ડિપ્લોમા કોર્સ કરેલ હોવો જોઈએ.
 • ધોરણ ૧૦ પછી બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમયનો ITI (N.C.V.T અને G.C.V.T માંથી) નો કોર્ષ કરેલ હોય અને ગુજરાત માધ્યમીક અને ઉચ્ચતર માધ્યમીક શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ ૧૨ અંગ્રેજી વિષય અથવા ગુજરાત ઓપન સ્કુલ એક્ઝામિનેશન અંગ્રેજી વિષયની પરીક્ષા પાસ કરે તો ધોરણ ૧૨ ને સમકક્ષ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.
 • ધોરણ ૧૦ પછી ITI કરેલ હોય તેના માટે જરૂરી આઘાર પુરાવા
  • ધોરણ ૧૦ ની માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
  • ધોરણ ૧૦ ની L.C ની ઝેરોક્ષ
  • ITI ના બધાજ વર્ષના સેમેસ્ટરના માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર ની ઝેરોક્ષ
  • ધોરણ ૧૨ અંગ્રેજી વિષય પાસની માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
  • ID Proof ની ઝેરોક્ષ
 • ધોરણ ૮ / ધોરણ ૯ પરીક્ષા પછી ITI બે વર્ષનો કોર્ષ કરેલ હોય (N.C.V.T અને G.C.V.T માંથી) તો ધોરણ ૧૦ ને સમક્ષ પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.
 • ધોરણ ૮ / ધોરણ ૯ પછી ITI નો બેનો કોર્ષ કરેલ વર્ષ હોયતો ધોરણ ૧૦ની ગુજરાતી લખાણ અને લખાણ પાઠની ગુજરાતી વિષય તપાસ તપાસ કરવી જરૂરી છે.
  • ધોરણ ૮ / ધોરણ ૯ પાસની માર્કશીટની ઝેરોક્ષ
  • L.C ની ઝેરોક્ષ
  • ITI ના બધાજ વર્ષના સેમેસ્ટરના માર્કશીટ/પ્રમાણપત્ર ની ઝેરોક્ષ
  • ધોરણ ૧૦ માં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી વિષય પાસની માર્કશીટ ની ઝેરોક્ષ
  • ID Proof ની ઝેરોક્ષ
આ પણ વાંચો : મહિલાઓની સુરક્ષા માટે એપ્લીકેશન

કોઈપણ દસ્તાવેજ મેળવવા માટે ચૂકવેલ ફી પરત મળવા પાત્ર નથી.

પોસ્ટલ ચાર્જ સાથે ની કુલ ફી સ્ટેટ બેંક કલેકટ પોર્ટલ પર (Online) ચૂકવવી જરૂરી છે.૫. કોઈપણ દસ્તાવેજો માટે અરજી કર્યા પછી તમને અરજી મળ્યાનો ઇમેઇલ / SMS મળશે, સાથે જ તમે સંબંધિત એપ્લિકેશન ના દસ્તાવેજ કેટેગરીમાં સ્ટુડન્ટ મેનુ માં તમારી એપ્લિકેશન જોઈ શકો છો. જો કોઈ પણ સંજોગોમાં તમને અરજી મળ્યાનો ઇમેઇલ / SMS મળ્યો નથી, અથવા સ્ટુડન્ટ મેનૂ હેઠળ તમારી અરજી કરેલી જોવામાં સમર્થ નથી તો gsebeservice@gmail.com પર ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરી શકો છો.

રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top