પાંચ વર્ષ પછી લેવાયેલ TET-2 ની પરીક્ષા નું પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરો । TAT 2 Exam pepar 2023 | Today TAT 2 exam pepar

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા(ધોરણ ૬ થી ૮)માં પ્રાથમિક શિક્ષક વિદ્યાસહાયક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટેની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી-2-૨૦૨૨ (Teacher Eligibility Test-ll-2022) રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર દ્વારા યોજવામાં આવી જેનું પ્રશ્નપત્ર નીચે આપેલ છે.

Teacher Eligibility Test-ll-2023

પરીક્ષા નું નામ  Gujarat TET Exam 2023
પેપર નું નામ સામાજિક વિજ્ઞાન /મુખ્ય ભાષા
પેપર ની તારીખ 23/04/2023
વર્ષ 2023

TET 2 પરીક્ષા નું માળખું :

  • કસોટી બહુ વિકલ્પ સ્વરૂપ તથા હેતુલક્ષી સ્વરૂપની રહેશે .(MCQS)
  • આ કસોટી બે વિભાગમાં હશે,અને બંને વિભાગમાં 75 પ્રશ્નો હશે.
  • આ કસોટીના બંને વિભાગ અને તમામ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે અને બંને વિભાગનું સળંગ એક પ્રશ્નપત્ર રહેશે .
  • આ કસોટીના 150 પ્રશ્નો માટેનો સમય સળંગ 120 મિનિટનો રહેશે.
  • ભાષાઓ ,ગણિત વિજ્ઞાન અને સામાજીક વિજ્ઞાન માટેના ત્રણેય વિષયની કસોટીનો પ્રથમ ભાગ એક સમાન રહેશે . જ્યારે વિભાગ ;2 અલગ રહેશે .
  • ભાષાના પ્રશ્નપત્ર માં પ્રશ્ન નંબર 136 થી 150 સંસ્કૃત,મરાઠી તેમજ ઉર્દુ ભાષાના રહેશે જે પૈકી ઉમેદવારે કોઈ એક ભાષાના જ 15 પ્રશ્નોના લખવાના રહેશે .
  • દરેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ છે ખોટા જવાબ માટે કોઈ નકારાત્મક (માઇનસ) ગુણ નથી .

TAT – 2 શૈક્ષણિક લાયકાત

( 1 ) ગણિત /વિજ્ઞાન-

શૈક્ષણિક લાયકાત : બી .એસ .સી . કોઈ પણ મુખ્ય વિષય સાથે
તાલીમ ની લાયકાત : પી .ટી.સી . /D.El.Ed બે વર્ષનો
અથવા

શૈક્ષણિક લાયકાત : બી .એસ ,સી . ઓછામાં ઓછા 45% સાથે કોઈ પણ મુખ્ય વિષય સાથે
તાલીમ ની લાયકાત : બી .એડ (એક વર્ષ અથવા બે વર્ષ .)
અથવા

શૈક્ષણિક લાયકાત : એચ.એસ.સી (ધોરણ :12) વિજ્ઞાન પ્રવાહ (ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે પાસ )
તાલીમ ની લાયકાત : ચાર વર્ષનો બેચલર ઇન એલીમેંન્ટરી એજ્યુકેશન (B.El.Ed )
અથવા

શૈક્ષણિક લાયકાત : એચ.એસ.સી(ધોરણ :12) વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં (ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ )
તાલીમ ની લાયકાત : ચાર વર્ષીય બી .એસ .સી . એજ્યુકેશન

સામાજીક વિજ્ઞાન :-

શૈક્ષણિક લાયકાત : બી.એ ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર )બી.આર.એસ. ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર ) બી.એસ.એસ.સી. ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર ) બી.કોમ (અર્થશાસ્ત્ર ) કૌસ માં દર્શાવેલ જેવા વિષયો સાથે .
તાલીમી લાયકાત : પી.ટી.સી ./ D.El.Ed બે વર્ષનો
અથવા

શૈક્ષણિક લાયકાત : ઓછામાં ઓછા 45% ગુણ સાથે બી.એ ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર )બી.આર.એસ. ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર ) બી.એસ.એસ.સી. ( ઇતિહાસ ,ભૂગોળ,નાગરિકશાસ્ત્ર ,રાજ્યશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન ,મનો વિજ્ઞાન ,અર્થશાસ્ત્ર ,સમાજશાસ્ત્ર ) બી.કોમ (અર્થશાસ્ત્ર ) કૌસ માં દર્શાવેલ જેવા વિષયો સાથે.
તાલીમી લાયકાત : બી.એડ (એક /બે વર્ષનો)

ગુજરાત TET 2 પ્રશ્નપત્રો PDF 2023

ગુજરાત TET 2 પ્રશ્નપત્રો PDF 2023 : અમારી વેબસાઇટ પરથી TET 2 પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર PDF ડાઉનલોડ કરી શકે છે. આ TET 2 પ્રશ્નપત્ર ઉમેદવારોને પરીક્ષાનું માળખું સમજવામાં અને TET 2 પરીક્ષાની તૈયારી કરવામાં મદદ કરી શકે છે. અહીં તમે TET 2 આ વર્ષનું પ્રશ્નપત્ર પીડીએફ ફોર્મેટમાં આન્સર કી, TET 2 પ્રશ્નપત્ર સાથે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ગુજરાત TET 2 પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોની PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે વાદળી ડાઉનલોડ લિંક પર ક્લિક કરો.

પેપર ડાઉનલોડ ઉપયોગી લીંક

મુખ્ય ભાષા પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરો અહી ક્લિક કરો
સામજિક વિજ્ઞાન પ્રશ્નપત્ર ડાઉનલોડ કરો અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top